Nejde nám o výhody na úkor druhých, chceme jen bránit naše zákonná práva a dodržování smluv a garancí ze strany státu. Smyslem českých vlajek na našich billboardech je upozorňovat na porušování našich práv. Chceme se státem spolupracovat a nabízíme mu pomocnou ruku. Nechceme, aby čeští daňoví poplatníci museli platit odškodné v arbitrážích a v soudních sporech. Chceme udržet naše podnikání a pracovní místa, která zajišťuje.

Vylepením vlajek na billboardech u českých dálnic upozorňuje Svaz provozovatelů venkovní reklamy, sdružující více než dvě třetiny majitelů dotčených ploch, na to, že zákonná úprava odporuje Ústavě České republiky.
MÝTY A FAKTA

1
Mýtus:
Billboardy nejsou regulované.
Skutečnost:
Dostatečná legislativa je k dispozici od 90. let. Problémem je její nevymáhání.
2
Mýtus:
Billboardy na dálnicích jsou nebezpečné.
Skutečnost:
Za posledních 10 let nedošlo k smrtelné havárii po kolizi s legálním billboardem na dálnici díky jejich bezpečné konstrukci vyžadované zákonem z r. 2000.
3
Mýtus:
Billboardy rozptylují řidiče.
Skutečnost:
Neexistuje výzkum, který by potvrdil pozitivní vztah mezi počtem billboardů a počtem nehod. Rozumné rozptýlení je naopak žádoucí.
4
Mýtus:
Billboardy společnosti nic nepřinášejí.
Skutečnost:
Billboardy generují HDP, vytvářejí pracovní místa, podporují lokální podnikání a charitu.
5
Mýtus:
Billboardy lidé nesnášejí.
Skutečnost:
Pouze 10 % lidí k nim pociťuje silnou averzi. Je to méně než u reklamy v TV, na internetu či v rozhlase.
6
Mýtus:
5 let jsme o novele věděli a nic jsme nedělali.
Skutečnost:
Potřebu regulace, nesmyslnost novely a její neústavnost se snažíme komunikovat již od data přijetí zákona. Až nyní, i díky vlajkám, se o toto téma začala média zajímat.O co nám jde

Chceme rozumné zákony, které budou pro společnost přínosem.

Uznáváme potřebu přiměřené regulace venkovní reklamy, která by ale neměla být zbytečně přísná a samoúčelně omezující.

Chceme se při tvorbě nové legislativy držet osvědčených zahraničních vzorů, jako je Rakousko.

Nechceme likvidaci podnikání prospěšného pro celou společnost.


VÍTÁME ROZUMNOU REGULACI

Omezme billboardy, v minulosti byly mnohde povolovány v nadbytečné míře, odstraňme je z úseků se zvýšenou nehodovostí, z úseků, kde je vysoké množství dopravního značení, z úseků, které poskytují hodnotný výhled do krajiny. Ale nedělejme rozhodnutí ode zdi ke zdi. Nezakazujme něco, co ve světě běžně funguje a co má nesporný přínos.

Jako kompromisní řešení můžeme nabídnout rakouský model, který billboardy podle nás rozumně reguluje jak v městech a obcích, tak i mimo ně. Situaci na rakouských silnicích ze svých cest zná i mnoho českých občanů. Nynější český model je mnohem přísnější.

Drtivá většina kolizí s billboardy je způsobena nárazem do nepovoleného nebezpečného billboardu. Vyzýváme tedy stát, aby v první řadě nařídil odstranění těchto „černých“ billboardů, a zvýšil tak jednoduše bezpečnost bez omezení přínosů venkovní reklamy.


PŘÍNOSY VENKOVNÍ REKLAMY

Venkovní reklama má celou řadu přínosů, o kterých existuje nízké povědomí. Kromě pozitivního efektu na tvorbu HDP, odvodu daní a tvorby pracovních míst, tak jako u každého podnikání, je to především význam pro města a obce, pro které tvoří nezanedbatelný zdroj příjmů.

STUDIE DELOITTE

Oblast venkovní reklamy dává podle analýz renomovaných společností, např. Deloitte (odkaz) práci cca 5 500 lidem, pracovní místa pro dalších cca 20 000 občanů vznikla a mohou existovat ve svém stávajícím rozsahu i díky venkovní reklamě – místa vytvořená v obchodu, službách a drobném podnikání. Místa, která mohou bez venkovní reklamy zaniknout.

Jen z DPH z byznysu s venkovní reklamou profituje stát ročně minimálně půl miliardou korun, další daně od provozovatelů venkovní reklamy činí stovky milionů korun. Obce a města přijdou o nájemné za jinak nevyužitelné pozemky, což je pro mnohé z nich významným zdrojem příjmů do obecních rozpočtů.

Asi patnáct procent veškerých ploch je poskytováno bezplatně neziskovým organizacím, které svou činností suplují povinnosti státu, ať již jde o finanční podporu vážně nemocných, dětí ze sociálně slabých rodin, či obecně znevýhodněných skupin obyvatelstva a mnohé další. Bezdůvodným zákazem billboardů tak přijdou o možnost propagace v hodnotě cca půl miliardy ročně.


BEZPEČNOST BILLBOARDŮ

Plošný zákaz billboardů podél silnic stát zdůvodňuje veřejným zájmem, který ale neumí vysvětlit. Argumentuje bezpečností, důkazy ale chybí. Od roku 2010, kdyby byly konstrukce billboardů u dálnic nahrazeny bezpečnou příhradovou konstrukcí s atestem Ministerstva dopravy, nedošlo u těchto „bezpečných billboardů“ k jediné smrtelné havárii.

Dálnice, na kterých je největší množství billboardů, jsou dle dopravních statistik nejbezpečnějšími komunikacemi v ČR. Dopravní experti k úplné bezpečnosti doporučují posun billboardů na vzdálenost cca 15 m od vozovky (nikoliv tedy 250 m podle nové zákonné úpravy).

Ano, nepozornost způsobuje nehody. Ale na prvních místech důvodů nepozornosti jsou jednoznačně činnosti, kterým se řidič aktivně věnuje a vůbec by se jim za jízdy věnovat neměl – na prvním místě statistik je jakákoliv manipulace s telefonem, poté s rádiem, kouření, konzumace jídla a pití a komunikace s posádkou. Spíše podvědomé vnímání motivu na billboardu nikoho o pozornost nepřipraví. Na světě neexistují žádné studie, které by dokazovaly, že odstraněním reklamních zařízení v okolí pozemních komunikací by se nehodovost snížila. Naopak je spousta řidičů, kteří potvrzují, že je billboardy v rozumném množství pomáhají udržet při bdělosti.

Co dál?

Vylepením napodobeniny vlajky České republiky na reklamní nosiče našich členů došlo k naplnění požadavků novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Byl totiž odstraněn reklamní motiv, nejedná se již o reklamní nosiče, a plochy tak rovněž nemohou odpoutávat pozornost.

Ano, není to vyřešení problému. Ale je to splnění zákonných požadavků do doby, než Ústavní soud rozhodne o platnosti zákona. Do té doby se budeme snažit vysvětlovat, diskutovat a nabízet „rakouský model“ regulace tak, jak to činíme již dlouhou dobu.

Přestože z pronájmu billboardů nyní nemáme ani korunu, i nadále budeme řádně platit nájemné ŘSD. Nájemní smlouvy totiž stále platí. Tím, že nosiče fyzicky neodstraníme, šetříme ŘSD (tedy státu, potažmo nám všem) peníze, které by v případě odstranění nosičů a následného zrušení zákona bylo nuceno uhradit.
Legislativa


Zákon zakazující umístění reklamních nosičů podél dálnic je bohužel nepromyšlený zákazový zákon, který byl přijat bez jakéhokoliv studia dané problematiky. Stačí si přečíst jeho důvodovou zprávu, která nic nevysvětluje. Ani to, proč bylo pro billboardy stanoveno největší ochranné pásmo na světě (250 m), přestože běžné pásmo platné např. pro budovy činí jen 100 m.

Neústavnost zákona vyplývá z toho, že stát v minulosti stanovil jasné podmínky provozování venkovní reklamy spočívající ve splnění celé řady požadavků a získání mnoha povolení. Provozovatelé požadavky splnili, mají platná povolení i nájemní smlouvy, ale stát jejich podnikání přesto nyní zakázal a na jejich náklady nechává billboardy odstranit.

Je to jako fotbalový zápas, kde jeden z týmů uprostřed druhého poločasu změní pravidla hry. My chápeme a akceptujeme, že se změní pravidla po skončení zápasu, ale neakceptujeme změnu pravidel během hry. Smlouvy platí, my svoje povinnosti plníme. Totéž chceme i po státu.

Tento přístup vrací Českou republiku o několik desítek let zpět, když opět v podstatě přistupuje ke znárodnění majetku. Proč stát prostřednictvím ŘSD prostě neukončil nájemní smlouvy, když k tomu měl na konci roku 2016 možnost?

Nesoulad zákona s českým i evropským právem

1.

O neústavnosti zákona je přesvědčena i skupinka senátorů, kteří podali stížnost k Ústavnímu soudu, v níž zákon napadají.

Zdůvodňují to zjevnou neústavností zákazového zákona v tom smyslu, že stát něco garantoval a nyní svoje garance popírá. Zde tedy nejde o to, jestli jsou billboardy bezpečné, nebo nebezpečné, ale jen a prostě o to, aby stát při vyvlastňování majetku měřil všem stejně.

2.

Zákon je v rozporu s právními předpisy Evropské unie, k Evropské komisi tak již míří dva podněty:

- První žádá o prošetření porušení Listiny základních práv Evropské unie, která garantuje právo na svobodné podnikání.

- Druhý napadá porušení Smlouvy o fungování Evropské unie, podle níž mají členské státy vytvářet prostředí příznivé pro rozvoj podnikání v rámci Unie, zejména malých a středních podniků.

Hrozí arbitráže


Plošným zákazem billboardů podél dálnic přijde Česká republika v arbitrážích a soudních sporech pravděpodobně o stovky milionů až miliardy korun.

Některé společnosti se zahraničními vlastníky, jako například americká A.C.E. Media Ventures, již avizovaly, že budou vzniklou škodu vymáhat v arbitrážních řízeních. Další účastníci trhu budou následovat, domáhat se svých nezpochybnitelných práv soudní cestou se chtějí v této souvislosti také české společnosti.

Mají totiž od státu prostřednictvím udělených závazných povolení licenci na provozování sítě billboardů u dálnic na desítky let dopředu. České republice tedy reálně hrozí podobná katastrofa, jako když ve sporu o televizi Nova prohrála s jiným americkým mediálním domem v arbitráži 10,5 miliardy korun.